Home     Contact                   
  Μπαζίγος
  Ιστορία
  Φιλοσοφία
  Ποιότητα
  Επαφές
  Τοποθεσία
  Εταιρικό Προφίλ
  Κατασκευή Καλουπιών
  Παραγωγή Εξαρτημάτων

Ποιότητα
 

naltrexone online buy

naltrexone

amitriptyline for sleep

amitriptyline and alcohol effects

prednisolon bivirkninger

prednisolon

buprenorphine naloxone and naltrexone

naloxone vs naltrexone

venlafaxine and alcohol overdose

venlafaxine and alcohol overdose redirect

can you drink alcohol with amitriptyline

amitriptyline side effects link

naltrexone vs naloxone usmle

naloxone vs naltrexone

naltrexone online buy

naltrexone low dose

ciproxin

ciproxin

lomper adultos precio

lomper precio jarabe

antidepressants and alcohol overdose

antidepressants and alcohol

viagra prodej

viagra prodej brno

zofran pregnancy safe

zofran and pregnancy risks link

viagra diskuze

viagra cena dr max

sertraline and alcohol anger

sertraline and alcohol anger

prednisolon 25 mg

prednisolone

fluticasone vs betamethasone

otc asthma inhalers containing epinephrine click here

rescue inhaler not working

over the counter asthma inhalers walgreens

naltrexon rak

naltrexon 25mg

Καθεμία κατασκευή καλουπιού είναι και ένα εντελώς ξεχωριστό και μοναδικό project το οποίο είναι ιδιοκτησία του πελάτη της εταιρείας όπως ακριβώς και τα παραγόμενα από αυτό προϊόντα.

Η ασφάλεια της μελέτης και του σχεδιασμού διασφαλίζεται στο Τμήμα Μελετών της Εταιρείας και αυτή της κατασκευής των καλουπιών και της παραγωγής εξαρτημάτων στον χώρο του Εργοστασίου. Αμφότεροι είναι προσβάσιμοι μόνο από τους εργαζόμενους στην εταιρεία.

Η Ν. Μπαζίγος Α.Β.Ε.Ε εφαρμόζει από την ίδρυση της κιόλας ένα αυστηρό Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας για την καθιέρωση πολιτικής και στόχων για την ποιότητα καθώς και για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ο γενικός στόχος του είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών. Τα παραπάνω υλοποιούνται με ελέγχους ποιότητας, προγράμματα ποιότητας, μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και δραστηριότητες βελτιώσεων ποιότητας.

Τα οφέλη είναι πολλά. Κατ΄αρχήν εσωτερικά που προκύπτουν από την καλύτερη εσωτερική λειτουργία του οργανισμού σαν αποτέλεσμα της εισαγωγής σαφών και τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών. Σημαντικότερα όμως είναι τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό της περιβάλλον -τις συναλλαγές με πελάτες&προμηθευτές- . Επειδή κεντρικό σημείο σε όλα τα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας είναι η θέσπιση στόχων, η συνεχής βελτίωση και η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας επιφέρει σε βάθος χρόνου καλύτερα εμπορικά αποτελέσματα, ανάπτυξη εργασιών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση του γοήτρου και της αξιοπιστίας του οργανισμού.

Η Ν. Μπαζίγος Α.Β.Ε.Ε είναι πιστοποιημένη κάτω από το DIN EN ISO 9001:2000 ( Certificate ) .

περιβαλλοντολογική πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος και η οικονομική ανάπτυξη αντιμετωπίζονται παραδοσιακά ως δύο χώροι ανταγωνιστικοί. Για πολλούς η οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται την εκτεταμένη και εξαντλητική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος συνοδεύεται από απαγορεύσεις που τελικά εμποδίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Για εμάς , η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη θεωρούνται ως δύο τομείς που συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά νόημα και γίνεται πιο εντατική όταν οι άνθρωποι ευημερούν, ενώ η ευημερία των ανθρώπων τροφοδοτείται, και τελικά είναι επιτεύξιμη μονάχα σε ένα υγιές περιβάλλον.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης οδηγεί στην ορθολογική χρήση και άρα στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα αποτελεί εργαλείο για το σωστό σχεδιασμό των απαραίτητων επεμβάσεων και επενδύσεων για τη συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η πρωτοβουλία και η ευθύνη για την εφαρμογή του συστήματος ανήκουν σε εμάς, οι οποίοι καλούμαστε να θέσουμε από μόνοι μας τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και να κινούμαστε συνεχώς στην κατεύθυνση της βελτίωσης των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

Το γενικό σχήμα που ακολουθούμε για την εφαρμογή του συστήματος έχει ως εξής :

• διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής της επιχείρησης
• αρχική περιβαλλοντική ανάλυση του βιομηχανικού χώρου δραστηριοτήτων
• σύνταξη περιβαλλοντικού προγράμματος και καθορισμός στόχων
• σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
• συγγραφή και δημοσιοποίηση περιβαλλοντική δήλωσης
• επαλήθευση της περιβαλλοντικής δήλωσης

Τα οφέλη από την εφαρμογή του συστήματος είναι σημαντικά :

• συμμόρφωση με τις νομοθετικές διατάξεις
• ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής
• βελτίωση της δημόσιας εικόνας
 
 
 

   

Πιστοποίηση ISO